Skip to product information
1 of 1

Islands Book Trust

Teaghlach Machair

Teaghlach Machair

Regular price £15.00 GBP
Regular price Sale price £15.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.

The Machair Family

by Donald Sinclair

To celebrate the 21st anniversary of the first broadcast of the iconic Gaelic TV soap opera ‘Machair’, we are publishing a beautiful new fully illustrated book by Donald Sinclair giving the inside story of this landmark in Gaelic culture - described at the time as ‘the most interesting development in television drama in Scotland since Tutti Frutti’.
Featuring detailed background information and interviews in Gaelic and English, Teaghlach Machair tells the inside story of the making of the famous long-running drama serial which broke down language barriers and helped gain widespread acceptance and credibility for a rejuvenated 21st Century Gaelic culture.

Tha bliadhna air fhichead bho thòisich an siabann telebhisein Gàidhlig, ‘Machair’, air an robh daoine air feadh Alba cho measail. Airson seo a chomharrachadh, tha Urras Leabhraichean nan Eilean a’ foillseachadh leabhar ùr, taitneach, làn de dhealbhan, le Dòmhnall Mac na Ceàrdaich, a tha ag innse mu dheidhinn a’ cheum adhartaich a bha seo do dhualchas na Gàidhlig. Bha cuid aig an àm den bheachd gur e Machair an rud a b’fheàrr a ghabh àite ann an saoghal drama telebhisein ann an Alba bho thòisichear a’ craoladh ‘Tutti Frutti’.
Tha tomhais mhath de fhiosrachadh inntinneach anns an leabhar, còmhla ri agallamhan ann an Gàidhlig agus Beurla.Tha ‘Teaghlach Machair’ ag innse eachdraidh na sreath dhràma aimeil seo a thug a’ Ghàidhlig gu aire luchd-amhairc air feadh na dùthcha agus a chuidich gu ar cànan a ghluasad gu comhfhurtail dhan aon air fhicheadamh linn.

Published: 2014

View full details