Discovering and sharing the history of Scotland’s island communities

Suas gu Deas

  • Sale
  • £10.00
  • Regular price £20.00


Two Hebrideans walking from the Butt to Barra Head

An entertaining and incisive account in Gaelic and English by prize-winning author Angus Peter Campbell of a walk with a difference – from the Butt of Lewis to Mingulay with friend and leading photographer Cailean Maclean. Along the way, Angus Peter and Cailean meet Hebridean characters and visit old haunts in a unique and unforgettable landscape. Already televised, this is the book of the walk, a celebration of contemporary Hebridean life in all its variety and paradoxes, lit up by Cailean’s superb photographs with literary captions, and Angus Peter’s wit and insights. This beautiful book is a tribute to the remarkable and distinctive nature of island life, its history, literature, landscape, and many outstanding characters.

’S e cunntas tlachdmhor agus geur ann an Gàidhlig agus ann am Beurla a tha seo, air cuairt shònraichte bho Rubha Robhanais gu Miughalaigh le Aonghas Phàdraig Caimbeul agus a charaid, an dealbhadair Cailean MacIlleathain. Air an t-slighe tha Aonghas Phàdraig agus Cailean a’ coinneachadh ri daoine barraichte agus tha iad a’ tadhal air sgìrean air a bheil iad eòlach anns na h-eileanan àlainn seo. Tha comhradh air a’ chuairt air a bhith air an telebhisean roimhe, agus seo, mar gum biodh, leabhar na cuairte. Tha an cunntas seo a’ dèanamh luaidh dhuinn air dòigh-beatha iomadh-dhathte muinntir Innse Gall. Tha dealbhan ealanta Chailein agus eirmseachd agus geurad Aonghais Phàdraig a’ cur loinn air leth air an leabhar.


Back to the top