Discovering and sharing the history of Scotland’s island communities

Còco is Crùbagan

  • Sale
  • £7.50
  • Regular price £15.00


A Hebridean Childhood

by Flora MacDonald

An evocative account in Gaelic and English of Flora MacDonald’s idyllic childhood memories of growing up in a remote and long-deserted part of eastern Benbecula in the 1940s and ’50s. Includes a map, photographs and drawings, and two CDs of Flora reading her story in Gaelic. Crofting tasks are described in detail, but we also have lyrical accounts of discoveries that delight a child: “the magic of bubbles sparkled and spangled as they danced and fleeted and floated”. Gaelic speakers, learners and school pupils will find it highly enjoyable and educational. It’s a memorable account in both languages.
Flora has written several books and is a Mod prize-winner for poetry. She lives in North Uist, working with community groups which she has established, and giving talks, demonstrations and workshops on traditional textiles and creative writing in local schools.
Ged nach robh beairteas mòr maoin aig Flòraidh NicDhòmhnaill is a teaghlach ann an ceàrn iomallach de dh’eilean Beinn na Fadhla às dèidh an Dara Cogaidh, bha saidhbhreas de sheòrsa eile aca: bannan daingeann gràidh, caitheamh-beatha fallain, nàbaidhean còire taiceil, maise nàdair mun cuairt orra, agus pailteas de dh’ainmhidhean air an robh meas mòr aca. Agus anns an leabhar seo tha Flòraidh ag ath-chruthachadh an t-saoghail a bh’ aca le ealantas is dùrachd.
Tha Flòraidh air iomadh leabhar a sgrìobhadh agus tha i air duaisean bàrdachd a chosnadh aig a’ Mhòd. Tha i a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath far a bheil i ag obair le buidhnean coimhearsnachd a chuir i fhèin air bhonn, agus a’ lìbhrigeadh òraidean, thaisbeanaidhean agus bhuidhnean-obrach air obair-aodaich dhùthchasach agus air sgrìobhadh cruthachail ann an sgoiltean na sgìre.


Back to the top