% section 'announcement-bar' %}

An t-Eilean

  • Sale
  • £10.00
  • Regular price £20.00


Taking a Line for a Walk through the Island of Skye

This is an account in words and pictures of a walk taken through Skye by the award-winning writer Angus Peter Campbell and his friend the photographer Cailean Maclean. Both were brought up in South Uist, so the journey here extends well beyond Skye to their pre-electric upbringing in the Outer Hebrides: a beautifully written and photographed memoir of people, places and times.
Tha iomadach seud taisgte anns an leabhar bhriathran is dhealbhan seo. Chan e a-mhàin cunntas air cuairt tron Eilean Sgitheanach, ach cuimhneachain air daoine, àiteachan agus amannan. Am measg nan ulaidhean a gheibh sibh an seo tha briathrachas mu àiteachan a dh’fhàg Dòmhnall Angaidh MacIlleathain nach maireann aig Aonghas Phàdraig, a-bharrachd air deagh iomradh air faclan a thog KC Craig ann an Uibhist-a-Deas.


Back to the top